Toimitusehdot

Nämä toi­mi­tusehdot, joihin sovel­letaan Suomen lakia, ovat voi­massa  1.1.2020 alkaen.

Verkkokauppa

FinnWarma Oy
Olli­la­no­jankatu 2 (Käyn­tio­soite)
Myrs­kytie 1 A4 (Pos­tio­soite)
84100 Yli­vieska

0451626484
info@​lumox.​com

www​.finnwarma​.fi
3087425-1

Kauppa myy tuot­teita täysi-ikäi­sille yksi­tyis­hen­ki­löille. Tuot­teiden hinnat sisäl­tävät arvon­li­sä­veron. Pidä­tämme oikeuden hin­tojen ja toi­mi­tus­ku­lujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verk­ko­kau­passa siir­tä­mällä ne ostos­koriin ja mak­sa­malla ostos­korin sisältö verk­ko­mak­su­pal­ve­lussa. Sopimus osa­puolten välille syntyy, kun FinnWarma Oy on vas­taa­not­tanut asiakkaan tilauksen verk­ko­kaupan lumox​.com kautta. Tämän jälkeen sopimus on molempia osa­puolia sitova. Asiak­kaalle lähe­tetään tilauk­sesta eril­linen tilaus­vah­vistus asiakkaan tilauksen yhtey­dessä ilmoit­tamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki asia­kas­tiedot käsi­tellään luot­ta­muk­sel­li­sesti. Finnwarma ei luovuta asiak­kaiden hen­ki­lö­tietoja ulko­puo­li­sille. Asia­kas­tietoja luo­vu­tetaan ainoastaan yhtiömme kon­serniin kuu­lu­ville yhtiöille tai jäl­leen­myy­jille ja ainoastaan hen­ki­lö­tie­tolain sal­li­missa rajoissa. Tietoja ei siirretä Suomen rajojen ulko­puo­lelle. Asiak­kaalla on hen­ki­lö­tie­tolain mukainen oikeus tar­kistaa rekis­te­rissä olevat tie­tonsa. Rekis­terin tar­koitus on asiakas- ja kaup­pa­suhteen ylläpito ja kehitys. Rekis­terin sisäl­tämät tiedot ovat nimi, osoite, puhe­lin­numero, asioin­ti­his­toria ja säh­kö­pos­tio­soite. Asia­kas­re­kis­te­ristä vastaa FinnWarman asia­kas­palvelu. Tilauksen yhtey­dessä kysyttyjä yhteys­tietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toi­mi­tukseen tai siinä ilme­nevien epä­sel­vyyksien sel­vit­tä­miseen, ellei erikseen toisin mainita. Tila­tessasi verk­ko­kau­pasta sinun edel­ly­tetään tutus­tuneen ja sitou­tuneen kul­loinkin voi­massa oleviin toimitusehtoihin.

 

Maksaminen ja maksutavat

Mak­sun­vä­li­tys­pal­velun toteut­tajana ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteis­työssä suo­ma­laisten pankkien ja luot­to­lai­tosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliot­teella tai kort­ti­las­kulla ja välittää maksun kaup­pi­aalle. Paytrail Oyj:llä on mak­su­lai­toksen toi­milupa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sissa pyy­dämme ottamaan ensi­si­jai­sesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Luta­ko­naukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vas­taa­not­taneet tilauksesi, lähe­tämme sinulle välit­tö­mästi säh­kö­pos­tilla tilaus­vah­vis­tuksen, josta näkyvät tilaus­tietosi. Tar­kasta aina tilaus­vah­vis­tuksen sisältö. Jos sinulla on kysyt­tävää, ota heti yhteys asia­kas­pal­ve­luumme. Säästä tilaus­vah­vistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asia­kas­pal­veluun. Asioi­dessasi asia­kas­pal­ve­lussa pidä aina mah­dol­linen asia­kas­nu­merosi ja tilaus­nu­merosi saa­ta­villa. Tar­kasta aina, että paketin sisältö täsmää tilaus­vah­vis­tuk­sessa olevien tuot­teiden kanssa.

Asia­kas­pal­ve­luumme saat yhteyden seu­raa­villa tiedoilla:

FinnWarma Oy
Olli­la­no­jankatu 2
Myrs­kytie 1 A4
84100 Yli­vieska

0451626484
info@​lumox.​com

www​.finnwarma​.fi
3087425-1

Toimitustavat ja -kulut

Toi­mi­tus­kulut sisäl­tävät posti- ja pak­kaus­kulut. Esi­tämme ostos­ko­rissa arvion tule­vista toi­mi­tus­ku­luista ensi­si­jaisen käy­tössä olevan toi­mi­tus­tavan mukaan. Tarkat toi­mi­tus­kulut näet valit­tuasi tilauk­selle haluamasi maksu- ja toi­mi­tus­tavat. Käy­tössä olevat toi­mi­tus­tavat riip­puvat ostos­korin sisäl­löstä ja yhteis­pai­nosta. Voit valita kas­salla käy­tössä ole­vista toi­mi­tus­ta­voista sinulle par­haiten sopivan vaih­toehdon jonka yhtey­dessä tarkka toi­mi­tuskulu on esitetty.

Tilaukset toi­mi­tetaan vain Suomeen. Nämä toi­mi­tusehdot kos­kevat ainoastaan Manner-Suomeen toi­mi­tet­tavia tilauksia. FinnWarma Oy ei sitoudu toi­mit­tamaan tuot­teita Manner-Suomen ulko­puo­lelle. Mikäli tuotteen toi­mi­tus­paikkana on Ahve­nanmaa tai saa­ris­toalue, tulee asiakkaan ottaa ennen tilausta yhteyttä asia­kas­pal­veluun. Yhtey­denoton perus­teella FinnWarma har­kitsee, onko toi­mitus mah­dol­linen ja aiheut­taako toi­mitus lisä­kus­tan­nuksia asiakkaalle.

 

Toimitusaika

Ylei­simmät toi­mi­tusai­kamme Suomeen vaih­te­levat tilauk­sesta ja toi­mi­tus­ta­vasta riippuen. Poik­keukset toi­mi­tusaika-arvioihin on ker­rottu, jos ostos­ko­rissa on varas­tosta lop­pu­neita tuot­teita ja ilmoi­tamme myös mah­dol­li­sista vii­väs­tyk­sistä teille välit­tö­mästi tilaa­misen jälkeen. Emme vastaa yli­voi­maisen esteen aiheut­ta­mista vii­väs­ty­mi­sistä tai vii­väs­tysten aiheut­ta­mista välil­li­sistä hai­toista. Asiak­kaalla on oikeus peruuttaa olen­nai­sesti myö­häs­tyvää tuo­tetta koskeva tilaus säh­kö­pos­titse. FinnWarma Oy pidättää oikeuden tilauksen peru­miseen, mikäli tilattu tuote on lop­puun­myyty tai sen saa­ta­vuu­dessa on muita ylit­se­pää­se­mät­tömiä vai­keuksia. Verk­ko­kauppa tie­dottaa sivuillaan poik­kea­vista toimitusajoista.

Palautusehdot

 

Asiak­kaalla on Suomen kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 vuo­ro­kauden vaihto- ja palau­tusoikeus. Palau­tusoikeus koskee vain alku­pe­räis­pak­kauk­sessa olevia käyt­tä­mät­tömiä ja myyn­ti­kel­poisia tuot­teita. Tuote palau­tetaan nou­to­pis­teeseen 14 vrk:n kuluessa sen vastaanottamisesta.

Palau­tuksen mukaan lii­tettävä seu­raavat tiedot:

  • asia­kas­numero, nimi, osoite ja puhelinnumero
  • tili­numero
  • kopio tilaus­vah­vis­tuk­sesta

 

Palau­tuso­soite (varasto):
FinnWarma Oy
Vir­tatie 6
84100 Yli­vieska

Emme vas­taanota palau­tuksia yli 14 vrk kuluttua toi­mi­tuk­sesta. Rahat palau­tetaan suoraan asiakkaan tilille palau­tuksen vas­taanoton ja käsit­telyn jälkeen 14 vrk aikana. Toi­mi­tus­kuluja ei hyvitetä palau­tuksen yhteydessä.

Vas­taa­not­tajan on nou­dettava lähetys 7 vrk:n kuluessa saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sesta, muutoin se palautuu lähet­tä­jälle. Palau­tu­neesta lähe­tyk­sestä veloi­tamme 30 euroa käsit­te­ly­kulua. Huom tuotteen nou­ta­matta jät­tä­minen ei ole sama asia kuin tilauksen peruuttaminen.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruu­tatte tämän tilauksen, palau­tamme teille kaikki teiltä saa­mamme suo­ri­tukset, myös toi­mi­tus­kus­tan­nukset (paitsi lisä­kus­tan­nuksia siitä, että olette valinnut tar­joa­mas­tamme edul­li­sim­masta vakio­toi­mi­tus­ta­vasta poik­keavan toi­mi­tus­tavan), vii­vy­tyk­settä ja joka tapauk­sessa vii­meistään 14 päivän kuluttua peruut­ta­mi­sil­moi­tuksen saa­tuamme. Suo­ri­tamme palau­tuksen sillä mak­su­ta­valla, jota olette käyt­tänyt alku­pe­räi­sessä lii­ke­toi­messa, ellette ole nimen­omai­sesti suos­tunut muuhun, ja joka tapauk­sessa siten, että teille ei aiheudu suo­ri­tusten palaut­ta­mi­sesta kus­tan­nuksia. Teidän on lähe­tettävä tavarat takaisin vii­vy­tyk­settä ilmoit­ta­miemme palau­tuseh­tojen mukai­sesti ja vii­meistään 14 päivän kuluttua peruut­ta­mi­sil­moi­tuksen teke­mi­sestä. Mää­rä­aikaa on nou­da­tettu, jos lähe­tätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän mää­räajan päät­ty­mistä. Olette vas­tuussa vain sel­lai­sesta tava­roiden arvon alen­tu­mi­sesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tava­roiden luonteen, omi­nai­suuksien ja toi­mi­vuuden totea­mi­seksi tar­vit­ta­vasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunas­ta­matta jät­tä­minen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunas­ta­matta jäte­tystä pake­tista, josta ei ole tehty eril­listä peruu­tusil­moi­tusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioit­tunut kul­je­tuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa vir­heestä vii­meistään 14 päivän kuluessa kir­jal­li­sesti Peruu­tusoikeus ja palau­tusehdot -koh­dassa mai­nittuun osoit­teeseen tai soit­ta­malla yhteys­tie­doissa mai­nittuun puhe­lin­nu­meroon. Jos paketti on sel­västi vau­rioi­tunut kul­je­tuk­sessa, teidän täytyy tehdä välit­tö­mästi asiasta rekla­maatio valit­se­manne toi­mi­tus­tavan kuljetusyhtiölle.