Ylivieskalaisen Palomiehen keksinnöllä tutkitusti pienemmät päästöt ja säästöä puunpolttoon

Tuotteidemme tarina

LumoX®-tuoteperhe syntyi yli­vies­ka­laisen palo­miehen Pasi Sil­lanpään ideasta ja tah­dosta, jossa haluttiin yhdistää tur­val­lisuus, tehokkuus, ja säästö luon­to­ys­tä­väl­li­sempään tulisijankäyttökokemukseen.

Idea syntyi palo­miesten har­joi­tus­kon­tissa elävän tulen sisällä, tämän lähem­mäksi ei ihminen pääse tulen saloja tut­kimaan.

 

20 vuotta sitten puu­pel­letti oli kovassa nos­teessa. Lähes joka kylässä oma seppä mietti, miten saadaan pel­letti palamaan omassa takassa. Yli­vies­ka­lainen palomies Pasi Sil­lanpää ei ollut tyy­ty­väinen mark­ki­noilta löy­tyviin rat­kai­suihin, ja päätti ryhtyä kehit­tämään tuo­tetta itse.

Palo­mie­su­rasta oli tässä vai­heessa suuri apu, sillä Sil­lanpää pääsi työssään tutus­tumaan tuleen ja sen käyt­täy­ty­miseen niin läheltä kuin mah­dol­lista. Sain nähdä miten savu­kaasut syt­tyvät palamaan, miten kuu­maksi oikeissa olo­suh­teissa liekit nousevat, ja mitä palavan kohteen sisällä oikeasti tapahtuu.

Mie­tit­tävää riitti: kuinka savu­kaasut saa­taisiin palamaan tehok­kaasti myös tuli­pe­sässä? Miten hyö­dyntää kaikki se poten­ti­aa­linen läm­pö­energia, jota pol­tet­ta­vista mate­ri­aa­leista on saatavilla?

“Halusin nähdä takassani saman ilmiön minkä pääsin näkemään työssäni palo­miesten har­joi­tus­kon­tissa”: Ilmiö tun­netaan palo­miesten kes­kuu­dessa nimellä tuli­kukko.

Tuli­kukko syntyy, kun ilma ohjautuu palavan kohteen sisällä oikeaan paikkaan, pääsee läm­pe­nemään tar­peeksi, ja savu­kaasut lei­mah­tavat. Tämän kauniin ilmiön näet myös omassa tuli­si­jassasi, kun päi­vität siihen LumoX® palo­tek­niikan, silloin puhdas liekki tanssii iloi­sesti puiden päällä.”

Sil­lanpään ensim­mäinen kek­sintö syntyi pel­le­tin­polttoon jo kym­me­nisen vuotta sitten. Tätä on vuosien saa­tossa kehi­tetty enti­sestään, ja kehi­tystyön tuloksena syntyi LumoX® pellettipoltin.

Ajatus puhtaan ja tur­val­lisen pala­misen puo­lesta ei tähän sam­munut. 

Kehi­timme tuo­tetta, jossa sama idea saadaan toi­mimaan myös perin­tei­sellä polt­to­puulla. Pel­let­ti­polt­timen rin­nalle syntyi suo­sittu LumoX®EkoAir – ilmaohjain puunpolttajille.

 

 

Kun van­hoissa takoissa pala­mi­silma koko­nai­suu­dessaan tulee puiden alta, LumoX-tuotteet ohjaa esi­läm­mi­tetyn ilaman toi­sio­pa­loil­maksi puiden päälle. Sen avulla puun savu­kaasut palavat tuli­pe­sässä. Kun pala­minen tapahtuu pesässä, ei kuumat savu­kaasut nouse piippuun ja kuu­menna hormia. Puhdas pala­minen perustuu samaan asiaan: Kun savu­kaasut palavat pesässä, ne eivät nouse pii­pusta lähiympäristöön.