FinnWarma Oy  | Tietosuojalauseke

1. Joh­danto
Tässä tie­to­suo­ja­lausek­keessa ker­romme, kuinka keräämme ja käsit­te­lemme hen­ki­lö­tietoja  FinnWarma Oy  pal­ve­luita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seu­raavan inter­net­si­vuston  lumox​.com, sekä kaikki siihen liit­tyvät kes­kus­te­lu­foo­rumit, hake­mistot ja tie­to­kannat sekä   FinnWarma Oy  tar­joamat pal­velut) (”Palvelu”) tarjotessa.
 
Olemme sitou­tuneet suo­jaamaan Pal­ve­luiden käyt­täjien yksi­tyi­syyttä sovel­tuvan lain­sää­dännön mukaisesti.
2. Käsit­telyn tar­koi­tukset ja oikeusperuste
Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset
 
Keräämme ja käsit­te­lemme hen­ki­lö­tietoja, jotta:
 • käyttäjä voidaan rekis­te­röidä tiet­tyihin meidän sivus­tolla oleviin palveluihin;
 • käyttäjä voi käyttää tiettyjä meidän sivus­tolla olevia palveluita;
 • käyt­tä­jälle voidaan käyt­täjän hyväk­synnän mukai­sesti mark­ki­noida meidän tai valit­tujen kol­mansien osa­puolten palveluita;
 • voimme parantaa käyt­täjän Pal­velun käyt­tö­ko­ke­musta kerää­mällä sivuston käyt­tö­tietoa eväs­teitä ja muita ana­lyy­si­tek­nii­koita hyväksikäyttäen;
 • sivus­toamme voidaan hallinnoida.
Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste
 
Keräämme ja käsit­te­lemme hen­ki­lö­tietoja hoi­taak­semme sopi­muk­sesta joh­tuvat vel­vol­li­suu­temme sekä täyt­tääk­semme lain­sää­dän­nöstä joh­tuvat vel­voit­teemme. Lisäksi käsit­te­lemme hen­ki­lö­tietoja oikeu­tetun edun perus­teella yllä­pi­tääk­semme ja kehit­tääk­semme lii­ke­toi­min­taamme ja palveluamme.
3. Mitä hen­ki­lö­tietoja keräämme?

Keräämme pal­ve­lumme käyt­tä­jistä tässä tie­to­suo­ja­lausek­keessa mää­ri­tel­tyjen käyt­tö­tar­koi­tusten kan­nalta tar­peel­lisia henkilötietoja:

 
a) FinnWarma Oy  :lle antamasi tiedot 
 • Yhteys -ja rekisteröitymistiedot
 • Demo­gra­fia­tiedot, kuten ikä ja sukupuoli
 • Sopi­mus­suh­teeseen liit­tyvät tiedot, kuten tuot­teiden tai pal­ve­luiden kuvai­lu­tiedot, las­kutus- ja mak­su­tiedot, asia­kas­pa­lautteet ja yhteydenotot
 • Tal­len­netut asiakaspuhelut
 • Käyt­täjän antamat pro­fi­lointi- ja kiinnostustiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Muut mah­dol­liset käyt­täjän antamat tiedot, joita tar­vit­semme tie­to­suo­ja­lausek­keessa mää­ri­tel­tyihin tarkoituksiin
b) Mah­dol­liset jul­ki­sista rekis­te­reistä kerätyt tiedot 
 
c) Pal­ve­luiden käy­töstä havain­noidut tiedot 
 
Pal­ve­luiden käytön havain­nointiin käy­tetään eväs­teitä ja muita ana­lyy­si­tek­no­lo­gioita. Eväs­teiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyö­dyn­tävät niitä. Eväste on pie­ni­muo­toinen tie­don­tal­len­nus­oh­jelma, jonka tie­to­koneen selain asentaa käyt­täjän tie­to­koneen kova­le­vylle. Aina kun käyt­täjän selain hakee sivuston Yhtiön ser­ve­riltä, viesti lähe­tetään takaisin käyt­täjän tie­to­ko­neelle. Lähe­tetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksin­ker­taistaa kir­jau­tu­mista, tal­lentaa käyt­täjän käyt­tö­tietoja ja koh­dentaa sivuston käyttäjälle.
 
Eväs­teiden ja muiden mah­dol­listen ana­lyy­si­tek­no­lo­gioiden avulla kerätään esi­mer­kiksi seu­raavia tietoja: 
 • Pal­velun omi­nai­suuksien käyttö- ja selaus­tiedot, kuten mai­nokset, jotka on näy­tetty sekä tiedot mai­nosten klikkaamisesta
 • Sivu, jolta käyttäjä on siir­tynyt sivuil­lemme, laitteen malli, yksi­löl­linen laite ja/​tai eväs­te­tun­niste, tie­don­keruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istun­to­tun­niste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Sijain­ti­tiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimen­omaisen luvan
 • Muut käyt­täjän suos­tu­muk­sella kerätyt tiedot
d) Pal­ve­luiden käy­töstä joh­detut tiedot 
 
Joh­dettu tieto on pää­telty ana­ly­tiikan avulla Pal­velun havai­tusta käy­töstä ja/​tai asiakkaan itse anta­mista tie­doista esi­mer­kiksi käyt­täjän mah­dol­liset kiin­nos­tuksen kohteet tai seg­men­tointi tie­tyn­laisten käyt­täjien ryhmään.
 
Kaikkea kerää­määmme tietoa voidaan käyttää Pal­velun koh­den­ta­miseen käyt­tä­jälle. Käy­tämme eväs­teitä seu­ra­tak­semme tietoa, jonka sivus­tomme eväste on asen­tanut käyt­täjän tie­to­ko­neelle. Useimpien selainten vali­kossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka eväs­teiden hyväk­syntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa eväs­teiden vas­taa­not­ta­mi­sesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet sul­jetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.
4. Kuinka kauan käyt­täjien tietoja säilytetään?
Säi­ly­tämme käyt­täjien hen­ki­lö­tietoja vain niin kauan kuin niitä tar­vitaan sitä tar­koi­tusta varten, jota ne kerättiin tai lain sal­liman enim­mäi­sajan. Hen­ki­lö­tie­tojen säi­ly­tys­jakson pituus vaih­telee siis tie­doista riippuen. Tämä tar­koittaa myös sitä, että saa­tamme säi­lyttää hen­ki­lö­tie­tojasi, vaikka sopi­mus­suh­teesi meihin olisi päät­tynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.
5. Hen­ki­lö­tie­tojen siirto

FinnWarma Oy  pal­velun tarjoamiseksi 

 

 

Siir­rämme hen­ki­lö­tietoja ainoastaan siinä laa­juu­dessa kuin kol­mannet osa­puolet tar­vit­sevat pääsyn käsit­te­le­miimme hen­ki­lö­tie­toihin Pal­velun tar­joa­mi­seksi tämän tie­to­suo­ja­lausekkeen mää­rit­te­le­missä tarkoituksissa.
 
Kol­mansien osa­puolten mark­ki­nointi ja mainonta 
 
Emme jaa mark­ki­noinnin tai mai­nonnan osa­puo­lille käyt­täjien henkilö- tai tun­nis­te­tietoja. Jotta vies­tintää tai mark­ki­nointia koh­den­netaan oikein, saa­tamme siirtää kol­man­sille osa­puo­lille ano­ny­mi­soidut demo­gra­fia­tiedot, kiin­nos­tuk­sen­kohteet tai esi­mer­kiksi sijaintiin perus­tuvat kohdentamisarvot.
 
Suostumuksesi 
 
Mikäli käyttäjä on antanut suos­tu­muk­sensa, saa­tamme jakaa käyt­täjän tietoja valit­tujen kol­mansien osa­puolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.
 
Tie­teel­linen tutkimus 

 

 

Voimme luo­vuttaa tietoja tie­teel­listä tai his­to­rial­lista tut­ki­musta varten edel­lyttäen, että tiedot on muu­tettu sel­laiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.
 
Oikeu­del­li­sista syistä 
 
Hen­ki­lö­tie­tojasi voidaan luo­vuttaa toi­mi­val­taisen viran­omaisen esit­tämien vaa­ti­musten ja lakiin perus­tuvien edel­ly­tysten mukai­sesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin jär­jes­te­lemme lii­ke­toi­min­taamme, käyt­täjän hen­ki­lö­tietoja voidaan luo­vuttaa osta­jille ja näiden neuvonantajille.
6. Kan­sain­vä­liset tie­tojen siirrot
FinnWarma Oy  pyrkii toteut­tamaan pal­velut ja käsit­te­lemään hen­ki­lö­tietoja EU- tai ETA-alu­eella sijait­sevia toi­mi­joita ja pal­ve­luita hyödyntäen.

 

 

Jotkin ali­hank­ki­jois­tamme, jake­li­jois­tamme ja kump­pa­neis­tamme sijait­sevat Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lella. Tällöin hen­ki­lö­tie­tojasi saa­tetaan siirtää eri maiden välillä. Täl­laiset siirrot voivat sisältää hen­ki­lö­tie­tojen luo­vu­tuksia EU- tai ETA-alueen ulko­puo­lelle sel­laisiin maihin, joiden hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyä koskeva lain­sää­däntö poikkeaa Suomen lain vaa­ti­muk­sista.  FinnWarma Oy   huo­lehtii tällöin hen­ki­lö­tie­tojen suojan riit­tä­västä tasosta esi­mer­kiksi sopi­malla asiasta hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­lijän kanssa käyttäen mal­li­so­pi­mus­lausek­keita tai muita tie­to­suo­ja­lain­sää­dännön mukaisia keinoja hen­ki­lö­tie­tojen siirtoon kol­mansiin maihin.
7. Hen­ki­lö­tie­tojen suojaus
FinnWarma Oy  käyttää ajan­ta­saisia käy­täntöjä hen­ki­lö­tie­tojen suo­je­le­mi­seksi. Tämä tar­koittaa sitä, että käy­tämme fyy­sisiä, hal­lin­nol­lisia ja tek­nisiä suo­jaus­toi­men­pi­teitä pie­nen­tääk­semme hen­ki­lö­tie­tojen hävikin riskiä ja vähen­tääk­semme vää­rin­käy­töksiä sekä luva­tonta käyttöä, jul­kaisua tai muok­kausta. Tal­len­namme hen­ki­lö­koh­taiset tietosi suo­ja­tuille pal­ve­li­mille, jolloin vain val­tuu­tetut hen­kilöt voivat käyttää näissä pal­ve­li­messa olevia tietoja. FinnWarma Oy  voi myös suo­jella käyt­täjän hen­ki­lö­tietoja hyö­dyntäen Secure Sockets Layer (“SSL”) tai muuta vas­taavaa salausohjelmistoa.
8. Kol­mansien sivustot
Tämä tie­to­suo­ja­lauseke soveltuu vain meidän Pal­ve­luihin emmekä ole vas­tuussa muiden sivus­tojen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöistä. Suo­sit­te­lemme käyt­täjää tar­kis­tamaan käyt­tä­miensä sivus­tojen tietosuojalausekkeet.
9. Tie­to­suo­ja­se­losteen muutokset
Voimme muuttaa tätä tie­to­suo­ja­lause­ketta. Muu­tettu tie­to­suo­ja­se­loste on saa­ta­villa Yri­tyksen sivus­tolta, jotta käyt­täjät ovat aina tie­toisia siitä, miten heidän hen­ki­lö­tie­tojaan käsitellään.
 10. Sinun oikeutesi

Tar­kas­tusoikeus


Sinulla on oikeus tar­kastaa, mitä sinua kos­kevia tietoja rekis­teriin on tal­le­tettu. Toi­mi­tamme tiedot lain edel­lyt­tä­mässä muodossa.
 
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
 
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epä­tarkan, epä­täy­del­lisen, van­hen­tuneen tai tar­peet­toman tiedon kor­jaa­mista tai täydentämistä.
 
Oikeus vaatia tiedon poistamista
 
Voit pyytää meitä pois­tamaan hen­ki­lö­tietosi jär­jes­tel­mis­tämme. Suo­ri­tamme pyyntösi mukaiset toi­men­piteet, mikäli meillä ei ole oikeu­tettua syytä olla pois­ta­matta tietoa. Tiedot eivät vält­tä­mättä poistu välit­tö­mästi kai­kista var­muus­kopio- tai muista vas­taa­vista järjestelmistämme.
 
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
 
Voit pyytää meitä rajoit­tamaan tiet­tyjen hen­ki­lö­tie­tojesi käsit­telyjä. Tie­tojen käsit­telyn rajoit­ta­mista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoi­te­tumpiin mah­dol­li­suuksiin käyttää inter­net­si­vu­jamme sekä palveluitamme.
 
Oikeus vas­tustaa tiedon käsittelyä
 
Voit myös pyytää rajoi­tuksia hen­ki­lö­tie­tojesi käsit­telyyn, mikäli tie­tojasi käsi­tellään muihin tar­koi­tuksiin kuin pal­ve­lumme suo­rit­ta­mi­seksi tai laista aiheu­tuvan vel­vol­li­suuden täyt­tä­mi­seksi. Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn vas­tus­ta­minen saattaa johtaa rajoi­te­tumpiin mah­dol­li­suuksiin käyttää inter­net­si­vu­jamme. Sinulla on oikeus kiel­täytyä säh­köi­sestä suo­ra­mark­ki­noin­nista seu­raa­malla ohjeita, jotka on sisäl­ly­tetty kaikkiin lähet­tä­miimme markkinointiviesteihin.
 
Oikeus siirtää tiedot jär­jes­tel­mästä toiseen
 
Sinulla on oikeus saada hen­ki­lö­tietosi meiltä jäsen­nel­lyssä ja ylei­sesti käy­te­tyssä muo­dossa, jotta voit välittää tiedot toi­selle rekisterinpitäjälle.
 
Oikeus peruuttaa suostumus
 
Jos tie­tojesi käsittely perustuu suos­tu­mukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suos­tumus milloin tahansa.
 11. Oikeuk­siesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuk­siasi lähet­tä­mällä kirjeen tai säh­kö­postin sisältäen nimesi, osoit­teesi, puhe­lin­nu­merosi ja kopion voi­mas­sao­le­vasta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sesta. Jos pyyntösi koskee eväs­teessä olevaa hen­ki­lö­tietoa, on sinun lii­tettävä pyyn­töösi kopio kysei­sestä eväs­teestä. Voimme pyytää lisä­tietoja, jotka ovat tarpeen hen­ki­löl­li­syytesi var­men­ta­mi­seksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka tois­tuvat koh­tuut­toman usein, ovat lii­al­lisia tai jotka ovat perusteettomia.

 
Jos koet hen­ki­lö­tie­tojesi käsit­telyn olevan ris­ti­rii­dassa voi­mas­sao­levan lain­sää­dännön kanssa, voit tehdä vali­tuksen pai­kal­li­selle tietosuojavalvontaviranomaiselle.
12. Kuka on rekis­te­rin­pitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekis­te­rin­pitäjä on: 

FinnWarma Oy 

 

 

Yhteyttä rekis­teriä kos­ke­vissa asioissa voit ottaa: