LumoX pellettipoltin - Siistiä ja ekologista pellettilämpöä omasta takastasi

Haluaisitko nauttia pellettilämmön hyödyistä omasta takastasi? Eikö puille löydy säilytystilaa? 

Jos haluat tietää miten polttaa pel­lettiä tehok­kasti omassa takassasi saaden siitä myös hyötyä, lue tämä!

LumoX Pel­let­ti­poltin on koti­mainen takkaan ase­tettava polt­to­laite joka mah­dol­listaa puu­pel­lettien ja bri­kettien polton takassa. Sen asen­ta­minen on helppoa ja sen sää­dettävä rakenne tekee siitä monipuolisen.

Tässä muutamia kommentteja, mitä asiakkaamme sanovat:

Antti Puranen
Antti PuranenYli­vieska
Read More
“Olen käyt­tänyt pel­lettiä ja tätä pel­let­ti­pol­tinta varaa­vassa takassa ja muun­kin­lai­sissa takoissa. Varaavan takan saa niin läm­pi­mäksi kuin haluaa, mikä on vähen­tänyt muun läm­mit­tä­misen tar­vetta. Parasta mie­lestäni on ollut help­po­käyt­töisyys. Sytytän syty­tin­pa­lalla pel­let­ti­la­tauksen ja lähden kah­ville, lataus palaa loppuun ilman kohen­ta­mista vakio­ajassa. Olen käyt­tänyt ker­ta­la­taukseen yhden mar­ja­äm­pä­ril­lisen pel­lettiä. Voi käyttää aina saman latauksen, ja sillä saa aina saman­laisen lämmön. Pala­minen on puh­dasta ja tuhkaa ei synny juuri olenkaan. Läm­mit­tä­mi­sestä pel­le­teillä tulee siistiä ja välttää varaavan takan ylilämmittämisen” 
Mikko
Mikko Yli­vieska
Read More
“Toi­minut muka­vasti. Palaa puh­taasti, helppo sytyttää, ei tar­vitse kohen­nella ja vahtia niinkuin puulla pol­tet­taessa, ei tule juu­rikaan tuhkaa, kevyt käsi­tellä, ei voi läm­mittää yli niinkuin puilla monesti käy. Poltin on mie­lestäni hyvä. Antaa tasaista perus­lämpöä ja sitä viitsii läm­mittää kylminä jak­soina joka päivä, kun käyttö on helppoa. Puilla tahtoo tosiaan tulla yli­läm­mi­tettyä ja sitten seu­raavana päivänä ei viitsi läm­mittää kun on niin kuuma. Pel­le­tillä pysyy tasai­sempi lämpö.” 
Pre­vious
Next

Videot

1 Videos

100% tyytyväisyystakuu

Tun­nemme tuot­teemme perus­teel­li­sesti ja tie­dämme mitä tar­joamme teille. Me myös haluamme että sinä olet 100% tyy­ty­väinen ostokseesi.

Tämän vuoksi myön­nämme LumoX EkoAirin tilaa­jille 100% tyytyväisyystakuun!

Mikäli et ole tyy­ty­väinen tuot­teeseen, voit palauttaa sen 30 päivän sisällä ostosta ja saat kaikki rahasi täy­si­mää­räi­sesti takaisin.

Tutustu ehtoihin tästä :Tyy­ty­väi­syys­takuun ehdot

Miksi et siis hoi­taisi asiaa kuntoon samantien? Klikkaa vain ala­puolen nappia ja tilaa oma Lumox EkoAir kotiisi.

Pelletti polttoaineena

Puu­pel­letti on kuo­re­tonta puris­tettua havu­puuta, näin ne sisäl­tävät erittäin run­saasti energiaa ja niiden päästöt ovat hyvin pienet. Puhtaan pala­misen ansiosta myös pala­mis­jätteen määrä jää hyvin pieneksi.

Puu­pel­letin kor­keaan hyö­ty­suh­teeseen vai­kut­tavat pel­letin tek­niset omi­nai­suudet, kuten matala kos­teus­pro­sentti ja tuotteen tasa­laa­tuisuus. Pel­letti on aina kuivaa ja tasa­laa­tuista, se tuo täs­mäl­li­syyttä takan läm­mi­tykseen.

Useiden hyvien omi­nai­suuksien lisäksi pel­letin varas­toi­minen on hyvin helppoa, eikä se vie paljoa tilaa. 

 

Pel­letti puris­tetaan kovassa pai­neessa ja näin ollen puu on siinä todella tii­viissä muo­dossa. Siksi pel­letin pitää palaa kaa­sut­ta­malla, jotta se saadaan palamaan tehok­kaasti alusta loppuun tuottaen myös lämpöhyötyä. 

 

Mikä on LumoX Pellettipoltin?

Yli­vies­ka­laisen palo­miehen Pasi Sil­lanpään kehit­tämien LumoX®-tuotteiden ener­gia­te­hokkuus perustuu puh­taaseen pala­miseen, jossa savu­kaasut palavat tuli­pe­sässä, Paten­toitu palo­tek­niikka ohjaa pala­mi­silman esi­läm­mi­tettynä puiden päälle. Silloin savu­kaasut ehtivät palaa takassa.

LumoX Pel­let­ti­poltin on koti­mainen takkaan ase­tettava polt­to­laite joka mah­dol­listaa puu­pel­lettien ja bri­kettien polton takassa tehokkaasti. 

Pel­letit ja bri­ketit tar­joavat eko­lo­gista ja kus­tan­nus­te­ho­kasta lämpöä. Tiivis pel­letti kui­tenkin vaatii oikean­laisen polt­timen, jotta sen erin­omaiset omi­nai­suudet saadaan hyödynnettyä.

Lämmön lisäksi LumoX tuottaa komean ja puhtaan tulen, ilman roskaa, nokea­mista ja syty­ty­son­gelmia. Syty­tykseen riittää yksi sytytyspala.

Hal­litun ilman­kierron ansiosta myös pel­letin lisäys LumoX pel­let­ti­polt­timeen on mah­dol­lista. Se onnistuu hel­posti ja puh­dis­tuk­ses­takin selviää ilman sotkua. Pol­tinta ei tar­vitse poistaa tuli­pe­sästä missään tilanteessa.

LumoX pel­let­ti­poltin on sekä syvyy­deltään että levey­deltään sää­deltävä näin se sopii lähes jokaiseen tuli­sijaan (Varaavat takat, Kamiinat, Pönt­tö­uunit, Kevyttakat).

Poltin val­mis­tetaan laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista Pohjois-Poh­jan­maalla, joten sen käyt­töikä on pitkä ja saat siitä rahoillesi vas­ti­netta useam­malle lämmityskaudelle. 

Poltin toi­mi­tetaan koottuna ja käyt­tö­val­miina. Asen­nuk­sessa et tar­vitse työ­kaluja sillä poltin vain yksin­ker­tai­sesti nos­tetaan tuli­pesään takan oman arinan päälle. 

Pääset siis naut­timaan puh­taasta ja hel­posta pel­let­ti­läm­möstä omasta takastasi, hel­posti heti paketin saa­tuasi ilman turhaa säätöä.

 

LumoX pel­let­ti­poltin on sekä syvyy­deltään että levey­deltään säädeltävä:

syvyys: 200mm – 320mm

leveys: 200mm – 315mm

Kyllä kiitos, haluan alkaa polttamaan pellettiä takassani.

Hinta 199,00 

  • Hidden

Tässä muutamia kommentteja, mitä asiakkaamme sanovat: 

Haluatko polttaa puuta ympäristöä ja kustannuksia säästäen? 

Kuten palaut­teista näet, tuote todella toimii myös käy­tän­nössä. Kun otat käyt­töösi LumoX pel­let­ti­polt­timen saat rahoillesi myös vastinetta.

Samalla luonto ja naa­purit kiit­tävät luon­no­nys­tävää, kun poltat takassa puh­dasta puu­pel­lettiä. Tuotteen asen­ta­minen on todella helppoa. 

Saat asen­nus­ohjeet pape­rilla sekä videoituna. Asia­kas­pal­ve­lumme auttaa sinua tarvittaessa. 

Tilaa siis oma LumoX Pel­let­ti­poltin ja ala nauttia puh­taasta pel­let­ti­läm­möstä samantien.

Kysyttävää?

Lähetä minulle säh­kö­postia osoit­teeseen jaakko.​sillanpaa@​finnwarma.​fi ja kysy.
Voit myös soittaa nume­rooni 045 162 6484.

LumoX Pellettipoltin pähkinänkuoressa

Kotimainen avainlipputuote 

LumoX Pel­let­ti­pol­timen suun­nittelu ja val­mistus on täysin kotimaista 

Ekologinen 

Pel­letti on hyvin eko­lo­ginen polt­toaine jonka hii­li­ja­lan­jälki on lähes 0%. Pel­letti val­mis­tetaan 100% havupuusta. 

Erittäin vähän tuhkaa ja palamisjätettä 

Polt­ti­mes­samme pel­letti palaa tehok­kaasti alusta loppuun, hienoa tuhkaa jää vain noin kolme ruokalusikallista. 

Sopii lähes jokaiseen takkaan 

Sää­det­tä­vyy­tensä ansiosta poltin sopii lähes jokaiseen takkaan. 

Helppokäyttöinen ja siisti 

Pel­letti on polt­toai­neena helppo ja siisti käsi­teltävä. LumoX pel­let­ti­polt­timen täyttö ja puh­distus on siistiä ja käyttö helppoa. 

Pitkäikäinen 

LumoX Pel­let­ti­poltin val­mis­tetaan laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista, oikein käy­tettynä tuote on hyvin pit­käi­käinen. Lisäksi polt­timen jokainen osa on tarpeen tullen vaih­det­ta­vissa uuteen.