LumoX EkoAir S ilmaohjaimella teet perinteisestä kiukaasta tutkitusti lähes päästöttömän, turvallisemman, ja säästät puuta (ja rahaa) reilusti aiempaan verrattuna

Haluaisitko lämmittää saunaa hyvällä omalla tunnolla? Kyllästyttääkö naapureiden valitus puunpoltostasi? 

LumoX EkoAir S on LumoX EkoAir mallin pie­nempi versio puu­kiu­kaisiin ja pie­nempiin tulipesiin.

Sen asen­ta­minen on helppoa, eikä mitään työ­kaluja tarvita.

Jos haluat tietää miten läm­mittää puusaunaa lähes pääs­töt­tö­mästi ja pie­nem­mällä kulu­tuk­sella, lue eteenpäin.

Tässä muutamia kommentteja, mitä asiakkaamme sanovat:

Mauno Soronen
Mauno SoronenHaa­pavesi
Read More
“Puut palavat sel­keästi hitaammin. Sauna lämpeää nyt vähem­mällä puu­mää­rällä. Se läm­mittää har­ras­te­met­surin mieltä. Pien­hiuk­kas­pääs­töjen vähen­ty­minen tulee siinä kaupan päälle vielä” 
Leena Lankinen
Leena Lan­kinen Jär­venpää
Read More
“On kovassa käy­tössä ja todella hyvä.Piipusta ei tule ollenkaan mustaa savu­pilveä kuten aikaisemmin.Naapurit tuskin huo­maavat, että meillä läm­mi­tetään. Puut palavat pitkään.Tuntuu, että säästää polt­toai­netta. Eli arvostelu on 5/5”
Mauri Leijala
Mauri LeijalaEspoo
Read More
LumoX EkoAir -poltin on toi­minut hyvin.Takkamme arina-alue on melko pitkä, joten siihen olisi mah­tunut vähän isom­pikin laite.Puut palavat siis­tisti, koska ne saavat taka­seinän kautta hyvin paloilmaa.Täydet pisteet. 
Ulla
UllaYli­vieska
Read More
EkoAir on ollut takas­samme käy­tössä vähän yli vuoden ja toi­minut luva­tulla tavalla. Puut palavat hitaammin rau­hal­li­sella lie­killä ja puita menee huo­mat­ta­vasti vähemmän kuin ennen. Savu­pii­pusta tuleva savu on melkein huo­maa­ma­tonta joten luon­tokin kiittää. 
Matti
MattiVantaa
Read More
“Ostin tämän pari viikkoa sitten. Muu­taman käy­tö­ko­ke­muksen perus­teella näyttää toi­mivan kuten lupaa. Odotan tuotteen S -mallin val­mis­tu­mista mökki kiukaaseen.” 
Pre­vious
Next

100% tyytyväisyystakuu

Tun­nemme tuot­teemme perus­teel­li­sesti ja tie­dämme mitä tar­joamme teille. Me myös haluamme että sinä olet 100% tyy­ty­väinen ostokseesi.

Tämän vuoksi myön­nämme LumoX EkoAirin tilaa­jille 100% tyytyväisyystakuun!

Mikäli et ole tyy­ty­väinen tuot­teeseen, voit palauttaa sen 30 päivän sisällä ostosta ja saat kaikki rahasi täy­si­mää­räi­sesti takaisin.

Tutustu ehtoihin tästä :Tyy­ty­väi­syys­takuun ehdot

Miksi et siis hoi­taisi asiaa kuntoon samantien? Klikkaa vain ala­puolen nappia ja tilaa oma Lumox EkoAir kotiisi.

Miten LumoX EkoAir S toimii?

LumoX EkoAir S on LumoX EkoAir tak­ka­mallin pie­nempi versio puu­kiu­kaisiin ja pie­nempiin tuli­pesiin, kuten puuhellaan.

Yli­vies­ka­laisen palo­miehen Pasi Sil­lanpään kehit­tämien LumoX®-tuotteiden ener­gia­te­hokkuus perustuu puh­taaseen pala­miseen, jossa savu­kaasut palavat tuli­pe­sässä, Paten­toitu palo­tek­niikka ohjaa pala­mi­silman esi­läm­mi­tettynä puiden päälle. Silloin savu­kaasut ehtivät palaa takassa.

Tuloksena on tut­ki­tusti pie­nemmät päästöt, kun puu palaa puh­taasti, se palaa myös noin 25 % hitaammin. Näin se vähentää puiden lisäys­kertoja läm­mi­tyksen aikana. Puun kulutus vähenee puh­taamman pala­misen ansiosta jopa 40%, saat puusta talteen vii­mei­setkin energianrippeet.

Puhdas pala­minen on paitsi kauniin näköistä, on se myös tur­val­lista käyt­tä­jälleen sillä savu­kaa­su­läm­pö­tilat hor­missa las­kevat huomattavasti.

Myös takan ja savu­piipun käyt­töikä pitenee puh­taamman pala­misen ansiosta. Lisäksi se vähentää noen muo­dos­tu­mista, samalla tuhkan ja muun pala­mis­jätteen määrä jää vähäiseksi.

Lumox EkoAir sopii lähes jokaiseen varaavaan takkaan tai kaminaan, ja pie­nempi LumoX EkoAir S malli puukiukaisiin. 

Tuote on täysin koti­mainen ja se val­mis­tetaan Pohjois-Poh­jan­maalla laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista. Näin se kestää hel­posti useita vuosia.

LumoX EkoAir S sopii kiu­kaaseen jonka tuli­pesän koko on vähintään: 

Leveys 160 mm, Korkeus 200 mm, Syvyys 99mm

 

 

Kyllä kiitos, haluan alkaa polttamaan puuta puhtaasti.

Hinta 119,00 

  • Hidden

Onko LumoX EkoAir S oikeasti niin hyvä kuin väitän?

Tässä muu­tamia kom­mentteja, mitä asiak­kaamme sanovat: 

Lumox EkoAir S ilmaohjaimen ansiosta säästät sekä luontoa että kustannuksia

Kuten palaut­teista näet, tuote todella toimii myös käy­tän­nössä. Kun otat käyt­töösi EkoAir S ilmaoh­jaimen, se alkaa mak­samaan itseään takaisin samantien.

Samalla luonto ja naa­purit kiit­tävät luon­no­nys­tävää, kun poltat puuta ympä­ris­tölle ystävällisesti.

Tuotteen asen­ta­minen on todella helppoa. Mitään työ­kaluja ei tarvita. Saat asen­nus­ohjeet pape­rilla sekä videoituna. Asia­kas­pal­ve­lumme auttaa sinua tarvittaessa.

Tilaa siis oma LumoX EkoAir S ja ala nauttia puh­taam­masta puun­pol­tosta samantien.

Onko puun polttaminen vanhalla menetelmällä oikeasti saastuttavaa? Onko pienhiukkaspäästöt todellinen ongelma?

Puussa on 85-90% haih­tuvia aineita. Siten suurin osa puusta palaa kaa­suina. Palo­kaasut sisäl­tävät pien­hiuk­kasia, häkää, hii­li­vetyjä ja muita ter­vey­delle hai­tal­lisia yhdistelmiä.

Van­halla mene­tel­mällä pol­tet­taessa paloilma tulee puiden alta. Kor­vausilma tulee palo­kaa­suihin liian nopeasti ja liian kylmänä. Näin palo­kaasut eivät pääse palamaan tuli­pe­sässä, vaan kar­kaavat ympäristöön.

Yhä skep­tinen? Ymmärrän sinua.

Val­tao­salla suo­ma­lai­sista nousee karvat pystyyn, kun rakasta puun polt­ta­mista väi­tetään ter­vey­delle vaa­ral­li­seksi. Vaikka maa­il­massa on monia mui­takin ongelmia kuin puun­poltto, myös siihen puu­tutaan jat­kossa yhä enemmän.

Onko puun polttaminen vanhalla menetelmällä oikeasti saastuttavaa? Onko pienhiukkaspäästöt todellinen ongelma?

Puussa on 85-90% haih­tuvia aineita. Siten suurin osa puusta palaa kaa­suina. Palo­kaasut sisäl­tävät pien­hiuk­kasia, häkää, hii­li­vetyjä ja muita ter­vey­delle hai­tal­lisia yhdistelmiä.

Van­halla mene­tel­mällä pol­tet­taessa paloilma tulee puiden alta. Kor­vausilma tulee palo­kaa­suihin liian nopeasti ja liian kylmänä. Näin palo­kaasut eivät pääse palamaan tuli­pe­sässä, vaan kar­kaavat ympäristöön.

Yhä skep­tinen? Ymmärrän sinua.

Val­tao­salla suo­ma­lai­sista nousee karvat pystyyn, kun rakasta puun polt­ta­mista väi­tetään ter­vey­delle vaa­ral­li­seksi. Vaikka maa­il­massa on monia mui­takin ongelmia kuin puun­poltto, myös siihen puu­tutaan jat­kossa yhä enemmän.

Kysyttävää?

Lähetä minulle säh­kö­postia osoit­teeseen jaakko.​sillanpaa@​finnwarma.​fi ja kysy.
Voit myös soittaa nume­rooni 045 162 6484.

LumoX EkoAir S pähkinänkuoressa

Kotimainen avainlipputuote 

LumoX EkoAir S polt­timen suun­nittelu ja val­mistus on täysin kotimaista. 

Ekologinen 

LumoX EkoAir S pie­nentää luon­nolle ja ter­vey­delle hai­tal­lisia päästöjä huomattavasti. 

Säästää polttopuuta reilusti 

LumoX EkoAir S ilmaoh­jai­mella säästät sekä luontoa että lom­pakkoa. Säästät polt­to­puuta joka 11 %. 

Testattu 

LumoX EkoAir S on tes­tattu laa­tu­tun­nus­te­tussa laboratoriossa. 

Päivitä kiukaasi palotekniikka nykyaikaan 

LumoX EkoAir S ilmaoh­jai­mella uudistat kiu­kaasi palo­tek­niikan vas­taamaan nyky­ai­kaista puhdas palo­tek­niikaa pie­nellä investoinnilla. 

Sopii lähes jokaiseen puukiukaaseen 

LumoX EkoAir S sopii sää­det­tä­vyy­tensä ansiosta lähes jokaiseen kiukaaseen 

Helppokäyttöinen 

Hal­litun ilman­kierron ansiosta myös sytytys on helppoa. Syttyy hel­posti, nopeasti ja varmasti. 

Pidentää kiukaan ja savupiipun ikää 

LumoX EkoAir S polttaa savu­kaasut tehok­kaasti ja puh­taasti tuli­pe­sässä. Tulipesä ei nokeennu eikä savu­piippu kuumene ja rasitu. 

Vähentää lisäyskertoja 

Puiden lisäys­tarve vähenee ja saat nauttia löy­lyistä pidempään ilman jat­kuvaa puiden lisäämistä. 

Pitkäikäinen 

LumoX EkoAir S val­mis­tetaan laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista joten tuote on pitkäikäinen.